خودم خواستم …

چقد سخته باهــات بـد شـــم
تو روزی مـــال مــــن بــــودی
ولی این حس دیگه یخ بست
برام گریه نداشت ســـــــودی

بایــــد رد شـــد,بایـد فهمیــــد
کـه دل بستن یه قانــــــــــونه
تـــــورو پس میزنه امـــــــــــــا
کنارت هستـــــو میمونـــــــــه

ولی تو با نگاهــــی ســــــــرد
تمـــــــــــوم عشقتــــــو دادی
با یک لبــــــــخند مجبــــــوری
منـــــــــو عـــذاب میــــــدادی

آره رفتــــــــــم پـــی رفتـــــن
خودم خواستم که تنهاشــــم
تو عــــــادت کرده بودی کــــه
همیشه عاشقـــــت باشــــم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80108کپی شد!
1072
۲۲