پریشان گویی وشاید عدم ارتباط بین بیت ها را خواهید بخشید انشاالله

کولی
دلشوره دارم آه ازاین تقدیر بی تغییر
حس تموم لحظه هام همرنگ پاییزه
توکوچه ی ما کولی ولگرد خوابیده
ازچرک خنده ش بوی نفرینه میریزه

کفشاتو پاکن وماهو بردارو مسافرشو
تنها بلیطت رفتنه ازحجم این دیوار
ماخونمون آجربه آجرمال همسایه است
یادت نره بغض منو ازپنجره بردار

کولی تموم فکرمارو خونده عاشق باش
پای تو میمونم به جنگ ترس وشب میرم
میدونی احساس منوپیشت دلم گیره
کفشاتو پاکن من به پای رفتنت گیرم

قلب تو مال من نمیشه میری ازدستم
تنها دلیل خوابهای من توبیداری
شاید بتونم از هوای خواستنت ردشم
کواتفاق تازه ی رویای تکراری

دلشوره دارم آه از این تقدیر بی تغییر
دنیای من چیزی به جزاین زخم کاری نیست
کفشاتو پاکن ماهو بردارومسافرشو
دل کندنت ازاین خرابه اختیاری نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80031کپی شد!
1181
۳۱