بیقراری

اگه چشام وسوسه شد ناز ـ نگاتو خواس ازم

شمشیر تو دستم می گیرم اشکو به چشمم میارم

اگه زبون منت کشون اون خاطراتو خاس ازم

می کشمش دیوونه وار دندونو محکم میارم

وای به روزی که دلم خسته بشه از انتظار

روزای بیقراریشو چیکار کنم؟؟ ؟… کم میارم…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: