معتادتم

معتاد ِ عشق ِ تو شـــــــدم انگار
تووی رگام احساسو تزریق کن
خواســتی بری از زندگیم باشـه
اما مـــــــــنو از دنیا تفریق کن

با تو که باشـــــم شادو شنگولم
بی تو ولی توو مرز ِ سنکــوبم
یه بس از احساســـت بد تا کـه
ثابت کـــــــــنم با تو چقد خوبم

یه امشبو واســـــــم بشو سیگار
میخــــوام لبام روی لبات باشه
بی تو خمــــــــارم رو به پایانم
شـــــهد لبات شیره ی خشخاشه

لبهات کـــه رو لبهای من باشه
حتی اُور دوز کــــــردنم خوبه
باید بفهمی که واســــــــــم دنیا
با تو بهشـــــــــتو بی تو آشوبه

معتاد ِ عشـــــق ِ تو شدم انگار
پیشت که باشم واقعا نعشــــــم
کاشکی بمـــــــونی با دل ِ تنگم
بی تو یه بند توو حالت رعشم

https://www.academytaraneh.com/79925کپی شد!
996
۵۷