غریبه شدم

من پیر میشم از دستت
وقتی به من نمیگی ” تو ”
جای ” تو ” من ” شما ” میشم
حتی نمیگی عاشق شو

لحن صدای تو بازم
با من غریبگی کرده
مثل غریبه ها با من
لحن صدای تو سرده

من دور میشم از چشمات
مثل ستاره ای از ماه
چندصد،سال نوری هم
از من نمیشی  آگاه

افتادم از نگاه تو
شیرین ِ تلخ ِ رویام
فرهاد گوشه گیرم
سیاهه رنگ دنیام

من پیر میشم از دستت
وقتی به من نمیگی ” تو ”
جای ” تو ” من ” شما ” میشم
حتی نمیگی عاشق شو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7944کپی شد!
822
۸