بگیر دستامو

صدای چک چک اشگات
خوابو از دلم گرفته
دلم میخواد یه لبخند
باشم، گوشه ی لبهات
زمونه منو از تو
تو رو از دلم جدا کرد
حالا تو ، گوشه ی تنهایی نشستی
حالا من ،توو ازدحام غربت
صدای بارون همیشه
گریتو لحظه ی رفتن
می کوبه
می کوبه
می کوبه
روی شیشه ی شکسته ی شادی من
مثل اینه که قاضی
حکم آزادباش-مو
با یه میخ و یه چکش
بکوبه فرق سرم
مثل اینه که یه پزشک
با یه آمپول هوا
بهم اکسیژن برسونه
صدای چک چک اشگات
صدای بارون مداوم…
بگیر دستامو که سیل ش
داره غرقم میکنه

https://www.academytaraneh.com/79085کپی شد!
827
۲۴