اشک چشات

وقتی اشکاتو می بینم دیگه آرامش ندارم
نزار اون اشکات بریزن دیگه گنجایش ندارم
دلگیرن چشمات دوباره تو فکر قلبامون نباش
فقط کنارم بمون وفکر عشقمون نباش
ریشه ی احساس من فقط به عشقت می رسه
باز نگران چی شدی دستم به دستت می رسه
گرد این احساسمو رو کل دنیا می پاشم
چشماتو تر نکن برام می خوام کنار تو باشم
من مات ومبهوت توام دنیام زیر چشماته
حستو عوض بکن این دل تا آخر باهاته
اشک چشماتو نریز منو داغون تر نکن
دل تیکه تیکه مو تو از این خون ترنکن
اینجوری بی تابی نکن تو خاطرم می مونی
عشقتو باور می کنم می خوام پیشم بمونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: