:ترانه آی ترانه ترانه های کودک:

چشم چشم دو ابرو دو ابروی پیوسته
شعر می گویم براتان برا دلای خسته
لپ لپ دو تا لپ لپای باد و شادون
لب لب دو تا لب، لبای سرخ و خندون
آخ که چه خوبه خیلی، خیلی قشنگ و نیکو
ترانه های کودک رنگین کمون جادو
چش چش پرانتز چشای باز نافذ
چشم میذارم براتان بین دوتا پرانتز
گوش گوش کشیدن تنبیه من راحله
من حاضرم بخورم چوب معلم گله
پا پا دستکی عقب عقب می افتم
چه حرف مهربونی از مادرم شنفتم
معلم عزیزم مادر دومینم
می خوام پیشت بشینم بت بگم بهترینم
مدرسه خونه هستی خیلی نمونه هستی
میام توی مدرسه همیشه دستی دستی
خیلی خوبه برادون ترانه ساده میگم
ضرب می زنم به تخته دَلَن دَلَن دَلََم دَلَم
با شعرو با ترانه ۱۳ آبان آمد
دانش آموز مسلمان دوباره مهمان آمد
دلن دلن دلن لن اتل متل توتوله
توقلب دشمنامون هزار و صد گلوله
اینجا قشنگه دنیا شهر فرنگه دنیا
ترانه آی ترانه تقدیم به بچه ها

برچسب شعر ترانه+۱۳ آبان+معلم+مرگ بر آمریکا+دانش اموز+ترانه های کودک

از این نویسنده بیشتر بخوانید: