اجبار

جدا کن قلبتو از من / برو جائی که خوش باشی
نذار اینجوری پای من / بسوزی غصه دارم شی
تحمل میکنی اما / میدونم از رو اجباره
خدا شاهده که قلبم / هنوز خیلی دوست داره
عذابه لحظه هائی که / به پای من بسوزونی
برو هر جا دلت میخواد / تو از دردام چی می دونی
نمی دونی بدون تو / برام دنیا چه تاریکه
بون تو تو هر لحظه / به من تنهائی نزدیکه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77256کپی شد!
811
۱۷