فاصله ها

فاصله ها
شبم سیاه شده نرو ، وقت جدایی ها رســـید
بازم برام قصّه بگو ، تا سحر حرفِ اون کشید
***
بگو برام از زندگی ، از دردِ سختِ روزگار
از غربتت از محنتت ، از غرقِ دریای امید
***
دل به تو بستم ای قمر ، چشم نبند از عاشـــقی
رنگِ لبت حیاتِ من ، در رگ و قلبِ من دمید
***
اسیرِ موجِ راهِ تو ، فاصله ها شکسته شـد
خیالِ مستِ آرزوم ، پای عصای تو دوید
***
یادم میاد یه طفلکم ، آغوش تو سرای مـــن
تو باغِ تو زنده شدم ، عطرِ دلت قلبم چشید
***
خدا به همراهت برو ، پشت و پناهت از خـــطر
ای قاصدک طنینِ شب ، دعای تو عشق و نوید
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۰۷/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: