ارزو

یعنی باز میای دوباره ….. یعنی باز میشی تو تکرار
اونیکه شده رقیبم …. اونیکه شده عزیزت
مثه من تب داره دستاش …. مثه من میخره غمهات
کاش همیشه پات بمونه ….. اونیکه عشق بهتری بود
کاش همیشه بخره غمهات ….. یا بمونه با همه دردهات …..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: