شبیه معجزه

میری سمت آسمونا و منم پشت سرت

چقدر من باید آی جار بزنم پشت سرت؟!

یوسف قصه حالا گرگ اگه پیدات بکنه

دیگه تو فکر کدوم پیرهنم پشت سرت

ما که کنعانو دیگه این روزا باور نداریم

چرا نابینا شه یعقوب تنم پشت سرت

جبرئیل اما پیاماشو می خواد پس بگیره

اون دیگه خسته س از این اومدنم پشت سرت

تو دیگه گم شدی چشمامو می بندم تا بشه

شبیه معجزه مومن شدنم پشت سرت

https://www.academytaraneh.com/7666کپی شد!
960
۹