ترانه سبک شجریان

یارم ببین
یارم ببین
شم خون بارم ببین
دلداده روی توام
آواره کوی توام
این عشق و این کارم ببین
من عاشق روی توام
پیچان گیسوی توام
جانم کشانم سوی تو
این جان تب دارم ببین
خوانم همه شب تا سحر
از عشق وهجران سر بسر
من ساز خود گریان کنم
چون قلب خود بریان کنم
قلب گرفتارم ببین
مرغان شب شد یار من
جغد حزین غم خوارمن
عشق ترا دانم هنر
در کوچه بازارم ببین
یارب توهستی عشق من
بی پرده گویم این سخن
جان مرا جانان توئ
درد مرا درمان توئ

https://www.academytaraneh.com/7647کپی شد!
1131
۳