بی صداترین صدا ، عشق

بی صداترین صدا عشق

 توی شهر بی صدایی بی صداترین صدا عشق

توی خاک غربت وغم باهمه کس آشنا،عشق

با تموم خستگی ها با همه شکستگی ها

بهترین  پناه و یاور   برای ما  آدما، عشق

میون این همه دشمن  میون  کینه و نفرت

توی این نامردمی هااون رفیق بی ریا، عشق

وقتی که برای آدم معنی عشق شده ابهام

توی بهت حرف وواژه بهترین نام خدا،عشق

میون جاده ی  غربت  توی راه  بی کسی ها

بهترین  پناه  برای  خستگیِ عابرا، عشق

وقتی که سکوت وگریه توی قلب آدماهست

تو سکوت قلب خسته اون صدای آشنا، عشق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7603کپی شد!
570
۴