بی نشونی

کدوم شب گرفته تو رو از چشام
که جای تو گریه نفس می کشه
کجا گم شدی تو کدوم خاطره
که اسمت داره پاشو پس می کشه

کجا میشه باز از تو ردی گرفت
تو پیچ و خم کوچه های شلوغ
کجا می شه پیدا کنم عطرتو
تو بازار عطرای سرد و دروغ

تو این گیر و داری که دنبالتم
به کی دادی جای منو تو چشات
تو کی خط زدی اسممو از لبت
چرا گم شدم از تو عمق نگات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75645کپی شد!
1144
۱۵