دریــــــــــــــا…

لب ساحــــــــــل کنــار چشــــــــــم دریا

یکی میســــــــــــوزه توو آتیـــش حسرت

یکــــــــــی تو اوج سرد بی وفایـــــــــــی

منـــــــــــو میسپره به دستای قسمت!

 

” چه راحت گفتی تو: خدانگهـــــــــــــدار!

تو مسئـــــــولیتت پای خـــــــــــدا نیس

چه راحت می تونی رد شی از عشقم

از این بغضـــــم از اشکو گونه ی خیس! ”

 

رو این شــــــن ها کنار اسمــم اسمت

داره از ذهـــــن ساحـــــــل پاک میشه

منــــــو از من گرفتی تو چه آســــــــون

دارم میســــــــــــوزم از اعمـــاق ریشه

 

کنار شعله آتیــــــــــــــــش چشمــــات

دلـم ذوب میشه ، حتـــــــــی زیر بارون

تو نیستـــی خاطراتت کنج ساحــــــــل

نشسته پیش عشقــــی درب و داغون

 

هنــوز خوشبختـــــــی یعنی بینِ هق هق

ســـــــرم رو روی شــــــــــونه هات بذاری

هنـــــوز توو بهت تلخ این هیاهـــــــــــــــو

واسم شــــــرجی ترین آغوشـــــــو داری

 

” منــــــــو آتیـــــــش و دریا و شکــــــــایت

منـــــو هق هق ، منو این چشمای خیس

چه قدر آســـون میگی: خدانگهـــــــــدار…

تو مسئـــــــــــــــولیتت پای خــــدا نیس… ! “

 

https://www.academytaraneh.com/7554کپی شد!
729
۱۶