سنگ بارون (Lyrics By VG)

داره از آسمون امشب
به قلبم سنگ میباره
یکی خنجر فرو کرده
یکی چشماش تبهکاره

سکوتم نعره ها داره
ولی هیشکی نمیفهمه
همش میپرسم از مغزم
خدا اینقدر بی رحمه؟!

به هرکی حسمو گفتم
با پش(ت) دس(ت) زد توی گوشم
من این روزا مث قیرم
که تو سیاهی میجوشم

هر از گاهی واسه قلبم
یه شعر تازه میساختم
ولی حس کردم این روزا
که قلبم رو نمیشناختم

اگه کوه بود له میشد
واسه زخمای امروزم
من اما روشو کم کردم
دارم تو آینه میسوزم

دلم میگیره اما بغض
صدای درد و کم کرده
با اینکه تووم آتیشه
رو لبهام خنده ای سرده

داره از آسمون امشب
به قلبم سنگ میباره
یکی خنجر فرو کرده
یکی چشماش تبهکاره

Monday; 1392/06/25 OR 16/09/2013; 16:31,,, VG

https://www.academytaraneh.com/75457کپی شد!
1177
۲۴