جنگ

“جنگ”
من دارم میجنگم
با تو و نبودنت
تو داری میخندی
به من و نخواستنت

تو از اول با من
خوب راه نیومدی
تو شکستن منو
بهتر بلد شدی

تو میخواستی دلمو
زیرپات خرد کنی
بازی باختتو
خواستی برد کنی

تو به من بد کردی
ولی من بخشیدم
من برای داشتنت
با همه جنگیدم

من رو تو حساسم
به تو عادت دارم
بگو آتش بس تا
رو تو غیرت دارم

من دارم میجنگم
با تو و نبودنت
تو داری میخندی
به من و نخواستنت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7518کپی شد!
802
۲