روزِ میلاد نگات ؛ روز ِ عاشِق شدنه

به تــــو تقدیم می کنم
یک بغــل گلِ سِپیـــــــد
یک بغل شبنــــمِ عشق
که تو دستام می چِکیـد

به تـــــو تقدیم می کنم
گـُـــلِ بارون ؛ گـُلِ یــاس
آسِـــمونـــــی از دعـــــــا
یه سبد شور ِ و احساس

به تــــــو تقدیم می کنـم
دلی ساده ؛ دلــــی پاک
دلی عاشق؛دلی خستــه
حالا افتاده به خـــــــــاک

یک نگاه شیشـــــــه ای
از تــــــو قاب پنجـــــــــره
یک صــــــدا از تــــهِ قلب
از بهـــارِ حنجــــــــــــــره

به تــــــو تقدیم می کنم
یک بغـــــل گـُــــلِ انــــار
یک تـــــــــرانه از نسیــم
با یه عشــقِ بیشمـــــار

آرزویِ قــلـــــبِ مـــــن
در کنــــــــارت بـــــودنـه
روزِ مـــیلادِ نگـــــــــات
روز ِ عاشـــــــــق شدنه

" روزِ میلاد نگات ؛ روز ِ عاشِق شدنه "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: