« گُل سپید »

گُل سپید تن تو شکفته در آغوش من
هنوز نمیشه باورم امشب تو هستی ، پیش من
شکسته موج تن تو زورق عقل و هوش من
هنوز نمیشه باورم مِنت گذاشتی ، بر سرم
گذاشتی سر ، رو دوش من

هنوز نمیشه باورم
شدی تو یار و یاورم
نشسته ای تو در بَرَم
تو هستی در برابرم

امشب می خوام با بال عشق تُو چشم تو ، پر بکشم
عروج حِسو ، حس کنم تُو حس تو ، رها بشم
امشب می خوام با بوسه هام طلسم شرمو بشکنم
می خوام کویر تنتو با بوسه ، گُل کاری کنم

هنوز نمیشه باورم
شدی تو یار و یاورم
نشسته ای تو در بَرَم
تو هستی در برابرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: