بذار یادت از من فراموش شه

همه عمر نقش خیال تورو / با احساس رو بوم دلم میزدم
تو خطی بکش بعد از این رو دلم / بذار تاوون اشتبامو بدم

همینجوری سنگ باش با قلب من / فراموش کن بعد از این اسممو
بده گوشمالی به احساس من / که پیداش نشه بعد از این سمت تو

بکش خطی رو آرزوهای من / اجازه نده باز هوایی بشم
نذار مانعی سد راهم بشه / اجازه بده زود راهی بشم

خودت مانعی شو که سمتت نیام / تو که دست ردی زدی رو دلم
واسم فرصت اعتراضی نذار / تا آخر برو این مسیر رو گلم

بذار تا پر از حس نفرت بشم / یه کاری بکن با دلت بد بشم
بذار یادت از من فراموش شه / کمک کن یه جوری ازت رد بشم….

اگه دیدی بازم دلم پیشته / بزن سیلی به قلب و احساسم
منو هرجادیدی نیاریم به جا / بگو که تورو نه نمیشناسم

خودت جوری اینو بم القا بکن / که قلبم همیشه ازت محرومه
نذاری بیاد سمتت افکار من / بگو این حوالی ورود ممنوعه!

یه جوری نشونم بده اشتباس / همین حس خوش بینی های منو
همیشه تو بد با دلم تا بکن / همیشه همه جا ازم بد بگو

بذار تا پر از حس نفرت بشم / یه کاری بکن با دلت بد بشم
بذار یادت از من فراموش شه / کمک کن یه جوری ازت رد بشم….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

898
۴۲