بوسه

زپیکر چون گلت پیچ و تاب میبارد
ز گیسویت بخدا مشک ناب میبارد
تو از تبار کدامین قبیله شرقی
که از نگاه تو سکر شراب میبارد
نگویم اینکه تو الهام بخش شعر منی
زهر کلام تو صدها کتاب میبارد
بخنده گر که لب غنچه بگشایی
از دهان تو عطر و گلاب میبارد
نگه به به بیدل میفکن از سر خشم
کزین نگاه بی جانم التماس میبارد
نشسته دل به تمنای وصالت چه سود
زآسمان خیالم هر شب بوسه میبارد

https://www.academytaraneh.com/7272کپی شد!
683
۴