یه امشب… !

یه امشب کنارم بمـــــونو نـــــــــذار

غــــم بی کسی همــــــزبونم بشه

درا رو ببند و بشیــــــــــن پیش مـن

نذار بـــوی عطرت از اینجــــــــــا بره

نذار گرمِ گریه شه این خستـــگی

کنارم تو واگیـــــــــــــر شو این تبو

بذار دلخوشیم حک شه تو خاطرم

کنارم بمون تو… همین امشبو… !

یه امشب کنــــــــــارم سرت رو بذار

یه امشب جدا شو از این لفظ: کاش!

بذار واژه ” مــــــــــــــا ” بـهم رو کنه

یه امشب زیــر سقف این خونه باش!

یه امشب بیـــــــــــا و سرم رو بذار

روی سینَتـــــــو گـرم این گریه شو

بذار خالی شه قلبـــــم از گریه ها

یه امشب کنارم بمـــــــــــــونو برو…

یه امشب به حرف دلم گـوش کن

تو آغوش خستت بگیــــــر این منو

بذار هق هقم خالی شه پیش تو

فقط مال من باش… همین امشبو… !

بذار با ســر انگشت سردت یه بار

یه امشب مرتب شه موهــای من

بیا و بگو کــــــــــم شه این فاصله

یه امشب فقط حرف رفتن نزن… !

https://www.academytaraneh.com/7259کپی شد!
1542
۳۶