شب اهنگ

بزار دستاتو تودستم       اگه حس میکنی تنهام

اگه حس میکنی که من    هنوزم ابریه شبهام

تودنیای منو ازنو         بسازای خوابه اینه

اگه رویام کوچیکه       اگه حرفام غمگینه

توروازنونوشتم باشب اهنگم

هنوزم که هنوزه با تو یک رنگم

ببین حتی اگه دنیاموپرکردی

هنوزم واسه رویای تومیجنگم

چه بیهوده امیدوارم     شب اهنگم رو میزارم

روبغض ابرمیشینم    مثاله گریه میبارم

ولی سردیه این رویا    منوتاقطب غمها برد

نه حرمی بودرولبهام    دلم ازغصه خوابش برد

https://www.academytaraneh.com/7194کپی شد!
1227
۱۵