.:: این حس، عشقه یا هوس؟؟!! ::.

شکایت ندارم من از دستِ تو

که من از خودم دلخور و شاکی ام

منم مثل تو گیج و سردرگمم

که بازیچه ی عشق و نا پاکی ام

هزار بار سراغم اومد حسِ عشق

ولی گفتم این حسِ من اشتباست

هزار بار رسیدم تهِ خط ولی

دوباره سرِ خط همون ماجراست

دوباره هوس یا یه عشقِ جدید

که گم می کنه حرفمو تو سکوت

یه فریادِ خسته تو کوه غمام

یه پروازِ تنها با حسِ سقوط

من از این هوس دلخورم که منو

از عشقای پاکم جدا می کنه

شکایت ندارم من از تو ولی

دلم رفتنت رو دعا می کنه

همه حرفامو صاف و ساده زدم

تا از عشق ناپاک من بگذری

رها کن من و عشق ناپاکمو

که تو لایق عشقای بهتری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: