" انکار "

تــوو آغـوش کی بیـــداری؟
کــه چشمـامم نخـوابیـده !
تــو داری ماه ِ کی میشی؟
کــه خــورشیــدم نتابیـده !
یــه جوری گیجه احساسم
کـــه درگیـر نگاهـت نیـــس
چش ِ این دختــر غمگیـــن
دیگه خیره به راهــت نیس
هیــاهو می کنــه قـلـبـش
ولــــــی با غصه درگیــره
میخـواد منکــر بشـه امــا
بــــری از غصه میمیــــره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: