برگرد

برگرد تا این بخت برگرده برگرد وقتی راه رفتن نیست
من توهراس جاده جا موندم اینجا کسی دلواپس من نیست

یک عمرراهه تا تو میدونم دنیا منوازچشم توانداخت
من ازبهشت بی تو بیزارم حوای تو ازمن یه آدم ساخت

تو مال این دنیا نبودی هیچ دنیا به تاراجت کمر بسته
تاریخ تکرار تورو کم داشت آغاز بی تو طرح بن بسته

روهرسکوتی نبض توپیداست توازتن تصویررد میشی
یک لحظه میشه اتفاق تویک لحظه اما دیر رد میشی..

…ازبغض های تلخ من یانه ازگریه های لحظه های سرد
من سالها درگیر این حسم درگیر دنیای سراسر درد

تومال این دنیا نبودی هیچ دنیا به تاراجت کمربسته
تاریخ تکرارتورومیخواد آغاز بی توطرح بن بسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70483کپی شد!
1195
۳۵