روزه ی گریـــه

خیــسـیه رو شونــه هاتــو
بذا پای قــلب خــــسـتــم
روزه ی گـــریــــمــــو بـازم
روی شونه هات شکستم

وقتی نیـــستـــی قلب آینه
جایـــی واسه مـن نــداره
هـــوا ابریــه هــمیــشــــه
امـــا بــــارون نـمــیـــبــاره

وقتی نیستی چشمای من
ســهم دیـــوارای خونـــس
هـرکســی حالــمو دیـــده
مــیگه طفــلکی دیـوونــس

تو نــباشـــی تک و تـنـهـام
آســـمــون بـــرام غریــبـــه
دیگــه احســـاسی نــدارم
حــال مــن خیلی عجیبـــه

حـــالا برگشتــی و ایــنبـــار
نمـــیخوام از تو جــدا شــم
مــن بــایــد تا آخـــــر عـمـر
مثـــل سایــه با تو باشـــم

خیسیـــه رو شونــه هـاتـــو
بــذا پــای قــلــب خستـــم
روزه ی گـــریــــمـــو بــــازم
روی شونه هات شکستــم…….

https://www.academytaraneh.com/70263کپی شد!
1300
۳۶