عشق یک ریالی

میشود عاشق شد و عاشق ماند

میشود زد زیر گریه و ولی ساکت ماند

***

میشود صدای معشوق را شنید و بغض نکرد

میشود حرف جماعت را شنید و دق نکرد

***

میشود در بی تفاوت بودنش دوستش داشت

میشود آخر سَری از تهِ دل مایه گذاشت

***

میشود با چنگ و دندون، ارتباط رو حفظ کرد

میشود با آتش و خون، عشق را طلسم کرد

***

میشود با هر نگاهی، به نگاهم دوختش

میشود این عشق را به یک ریال فروختش

https://www.academytaraneh.com/7025کپی شد!
812
۴