عشقه…

یه روز دوباره اومدی با همه ی دورنگیات
اومدی بد نیس بدونی خیلی ازت بدم میاد
عشقم بودی اما حالا تو شدی عشق خیلیا
بگیر برو اما بکش یه خط قرمز دور ما
بسه دیگه آی بی حیا "با چن تا میخای بپری
شب ناز من رو میکشی"روز عشقه اونو میخری
خستم از این همه دروغ"کلافم از دست کارات
حیفه یه قطره اشکی که بخام"بریزم پشت پات

از این نویسنده بیشتر بخوانید: