" خواهش "

" خواهش "

دوسِت دارم گل ِ نازم یکم حرفامو بـاور کن
واسه احساس ِ بی پروام بیا قلبت رو داور کن
نگو می ترسی عشق ِ من که جای هردومون مستم
قسم به حرمت ِ چشمات که تا آخر باهات هستم
به جای هردومون عاشق به جای هردو دیوونم
آره تو باورت هستم من اینو خوب می دونم
تو سهم ِ قلب من هستی یکم با من مدارا کن
فقط دیگه نگو می ری یه راه دیگه پیدا کن

https://www.academytaraneh.com/68843کپی شد!
952
۳۷