زخمی

زخمی ام ، زخمی ام
جای نیشه رو تنم
تیر غیبه که میباره
حتا روی کفنم
نمک تلخ زمونه
روی زخم من نشسته
نگاهم به آسمونه
به زمین چنگ میزنم
جای انگشتای تیزت
روی سینه ام می سوزه
انگاری آتیش گذاشته
دست تو رو بدنم
خواب دیدم یه روز تو جنگل
جنگل وحشی دنیا
طناب دار جدایی
انداختی تو گردنم
عفریته آخه چی می خوای
از من خسته ی تنها
هر چه که زجرم بدی باز
نمی گم دوست دارم

https://www.academytaraneh.com/67620کپی شد!
716
۴