ندیدی

ترک خورده دیواره های وجودم، ندیدی
سراسر وجوده تو بـــــودم، نــــــدیدی
ببخشم اگر که خیــــــــــــــانت نکردم
اگر پاره شـــــــد تارو پـــــودم، ندیدی

نخواستی ببینی نگو خیلی دیــــره
صدای دلم پشت لبهات اســــــیره
نخواستم بفهمم که حسی نداری
دارم میرم اینبار دلم خیلی پیـــــره

ترک خورده دیواره های وجودم، ندیدی
سراسر وجوده تو بـــــودم، نــــــدیدی
ببخشم اگر که خیــــــــــــــانت نکردم
اگر پاره شـــــــد تارو پـــــودم، ندیدی

من اینجا ی مُردم توو این دهــکده
یه فنجون قهوم که فالش بـــــــــده
یه میز شکستم پر از گردو خـــــاک
یه دریایِ خستم که توفــــــــان زده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67465کپی شد!
1093
۳۴