بایدبادروغای من سر کنی

فراموش کن اون شب چی گفتم بهت
توفِک کن چنین چیزی اصلا"نبود
منم وانمودمی کنم پیش تو
اونیکه سوزوندیش دلِ من نبود
#
کسی حسرت بوسه هاتونداشت
دلِ هیچ کسی واسه توپرنزد
تو،هم وانمودکن که یک لحظه هم
خیالت به آغوش من سرنزد
#
"توفکرتونیستم دیگه بعدازاین"
تودوس داری این حرف وباورکنی
تاوقتی که می رنجی ازحرفِ راست
بایدبادروغای من سرکنی
#
نگه داشتم این عشق و توی دلم
مبادابفهمی وترکم کنی
بهت خیره میشم که ازتو چشام
خودت روببینی ودرکم کنی
#
نمیخوام بفهمی که دیوونتم
نمیخوام دوباره خرابش کنی
بفهمی که نزدیکه توآرومم
بری دوری رو انتخابش کنی
#
واسه دلخوری هات دلم روببخش
نذاربی تواحساس مردن کنه
بذارماه ازاینجابره تاچشات
شبِ هردوی ماروروشن کنه
#
خلاصم کن از دست دلواپسی
منوباخودت توی رویاببر
تمام شبو سر روشونم بذار
منوصبح ِ فردا ازاینجا ببر

https://www.academytaraneh.com/66704کپی شد!
1051
۲۲