صدای تو

صدای تو قلب ترانه هامه
صدای تو عشق بهانه هامه
یادتو بوده رو قلبم یاد تو میمونه رو قلبم
اهنگات براون خاطره اورد
تا که هی بخونن خاطره اورد
ترانت یه دخترُشاهُ ندار
همینه موندن یک دارُ ندار
دوست داریم استاد خوب تویی نمنونه استاد خوب
اهنگات عقیقُ مردابُ و… صداتم گلُ نازُ پرپرُو….
مینویسم ترانه روی اهنگای تو مینویسم شعر تا ابد بمونه با تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6538کپی شد!
741
۱۹