چن قدم مونده..

شونه هات درد میکنه خوب میدونم حال تورو
رو زمین چن تا قدم مونده تو بردار و برو
دستتو به آسمون بگیر و همتی بکن
پاشو با فرشته دم بگیر و صحبتی بکن
ساز رفتنت عزیزم کوک برگشتنته
حجم دلتنگیه ما کرور کرورِ تنته
نگو دیره نمیشه ..هق هق گریه هات بسه
بغض موندنت داره به آسمونا میرسه
داری پیله میکنی حق تو پروازه و بس
رو زمین اما فقط جات بغل یه خاکروبس
چشم ما به راهته یه وقت نشه راهتو کج
مقصدت همین وراس غم نکنه بارتو کج
درد تو شروع یه دنیای تازس میدونی
اونی که قصشو هر روز تو کتابا میخونی
هر کی گف نمیتونی چیزی نگو به روت نیار
جای حرف مدال پاکیتو توو گردنت بذار
قلبتو جاش پر قو دستای تودو بال توست
درد شونه هات..همین حقیقت سوال توست
شونه هات درد میکنه خوب میدونم حال تورو
رو زمین چن تا قدم مونده تو پر بکش برو

ع.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6423کپی شد!
1051
۲۶