نفرین

نفرین به دنیای کثیف

آدم نماهای شریف

احساسای دروغکی، نفرین به عشقای نحیف !!

***

نفرین به دنیای قشنگ

آدم نماهای دورنگ

همدلی های زودگذر، کشورای دنبال جنگ !!

***

نفرین به دنیای غریب

آدم نماهای عجیب

به این همه حرص و طمع، عاشقی های پر فریب !!

***

نفرین به دنیای شلوغ

آدم نمای پردروغ

نفرین به این همه حسد، ستاره های بی فروغ !!

***

نفرین به دنیای پلید

که هرکسی بهم رسید

آدم نما بودش و بس، قلبمو تو سینه درید !!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6339کپی شد!
1169
۶۰