لعنتی .

برای این قافیه های لعنتی

برای این فاصله های لعنتی

برای چیزایی که بوده بین ِ ما

برای این علاقه های لعنتی

برای روزایی که با هم داشتیم

برای این خاطره های لعنتی

برای حلقه که هنوز تو دستمه

برای این تعهدای لعنتی

برای آهنگی که عاشقش شدیم

برای این ترانه های لعنتی

برای من که تا ابد دوسِت دارم

برای این دوس داشتنای لعنتی

برای قولی که به هم داده بودیم

برای این قرارهای لعنتی

منو ببخش تو! که دیگه نیستی باهام!

… بازم همین نبودنای لعنتی ….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6304کپی شد!
794
۱۶