گل و ساحل

شدم مثل همون ساحل
چه موج هایی رو دید این دل
هوای دل که شرجی بود
نه بادی بود نه موجی بود
گلی غرق نگاهی شد
موج اومد نقش ناجی شد
گل و به دست من بخشید
گل حیوونی می ترسید
خودش گفتش کنارم باش
تا باغبون نیست تو یارم باش
این و گفت زود و خوابش برد
منم با خواب به رویاش برد
نمی دونم یهو چی شد؟
دلم بدجور هوایی شد
تا از خوابش یواش پا شد
منو بوسید.. یخش وا شد
دوید ریشه ش توی دستام
شدش همبستر شن هاام
گل می گفت گل میشنفت
دلم رو برد مفته مفت
یه روز آفتاب نیم روزی
گرفت از گل جونم روزی
نه انگار …سایه افتاده!
سایش رو لاله افتاده!!!!
گلم تب کرد ..یهو لرزید
یعنی باغبون منم میدید؟!
گلم مست نگاهش شد
خیانت تنها راهش شد
حالا من موندم و دریا
یه مشت شن ساکت و تنها
گلم گاهی میاد پیشم
به دل می شینه سردیشم
ولی ساحل دیگه مرده
به قدر کافی آب خورده
آخه به هرکی دل باخته
روی دریا خونه ساخته!
گل ترسم ببین خستم
روی تو شرط می بستم
ولی سایه خرابش کرد
دل و نقش بر آبش کرد
دل ساحل عجیب تنگه
ولی دلخور ازین ننگه!
تو عشقی ..مرهمی.. نازی..
تو رو چه به شن بازی!
ع.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6229کپی شد!
1023
۱۶