تاتی…

تاتی میکنم عشقم کنارت عشق بازی رو
بیا ثابت بکن بازم گلم بنده نوازی رو
به دست گرم تو دادم تمام عاشقی هامو
بگیر و رام و رسوا کن تو این احساس تازی رو
نمیدونی چقد سخته تو باشی روبروم اما
تداعی من کنم احساس سرد بی نیازی رو
زمین سهم بهشتم رو به بازوی تو بخشیده
ستایش میکنم این سبک تقسیم اراضی رو
برای درک این دوری توو وقتایی که مجبوری
زمونه یاد من داده فنون صحنه سازی رو
نمیشه توو نبود تو ترانه بی صدا باشه
بازم یادم بیار با هم داریم راه درازی رو

ع.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6151کپی شد!
1436
۴۸