خنده های کج

خاطره های تلخ من تو پرسه های بی هدف
بوی غرور یخ زده رو دامن سرد علف
دوباره خنده های کج دوباره شادی دروغ
یه عالمه ذهن عقیم میون شهر بی فروغ
تو جاده های لعنتی مسافرای بی عبور
آسمونای زندونی پرنده های سوت و کور
اقاقیای معترض کوچه های پر از فرار
مغزای خیس شستشو با چهره های ماندگار
ترونه های ممنوعه شعرای همرنگ خطر
سانسور حرفای درشت یا حذف کل یک اثر
قطار های قرنطینه ریل های عاشق سفر
تو ذهن این دیونه ها هنر مساوی خطر
****
دکمه های مه گرفته یقه های از هوس پر
عصر مردای عزیزم کلی از شما تشکر
از زنای لب جاده تا قشنگترین شب سال
از صدای تند ترمز تا سقوط مهر ابطال
ساعتای خواب گرفته لحظه های مرگ لبخند
قصه شوم جدایی قصه ی تلخ یه پیوند
۱۹دی ۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5884کپی شد!
871
۳۱