تلخی شب های وداع

لبامُ بستی ، دیدی منم صدایی دارم

از خاطراتت ، قلبی پر از عزایی دارم

کنار تو نشستم ، با قلـــبِ پاره پاره

باور نکن بمیرم ، منم خدایی دارم

***

نمی دونستی شــــدم اسیرِ درد

نمی دونستی دلم کویرِ ســــرد

به خدا آشفته ام از زندگـــــی

تو منُ گم کردی دنبالم نگرد

***

باز اصرارِ دلِ تو ، در مسیرِ بی نهایــت

با وجودِ خطِ قرمز ، بازگشتنت دوباره

امّا بهارِ عشقم ، بر پیکرِ وجــــــــودم

کاشته رمزِ محبت ، مهر و وفا می باره

***

نمی خوام با تو باشم تو بردگــــی

دلمُ صفا دادم به ســــــــــــادگی

زخمِ دل پر خون شده با خنجرت

دیگه بسّه خسته ام از زنــدگی

***

دیدم اون تلخیِ شب های هوار

دل چشیده درد تو زیبا کــنار

باختی یه زندگی به راحتــــی

دیگه قصه های نو بر من  نیار

***

باز اصرارِ دلِ تو ، در مسیرِ بی نهایــت

با وجودِ خطِ قرمز ، بازگشتنت دوباره

امّا بهارِ عشقم ، بر پیکرِ وجــــــــودم

کاشته رمزِ محبت ، مهر و وفا می باره

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۳/۰۲/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/58156کپی شد!
595
۴