دستـــــــــات تُو دستام

حــــــس مـــیکنم کـه پــیشمی
همــــــین بـــرام یــه عـــــادته
نـــــترس از ایـــن وابـــستگی
خـــــــیال نــــــکن خـــــــیانــته

نــــــــــفس کــشیدن پـیشه تـــو
مـــــــــعجزهِ ایـــــــــن زنــــدگی
آرامــــــــــشه آغــــــــوشه تـــو
مــــــثه یه عـشق تــوُ بـچه گی

تــــــرانه ها رو دوســت دارم
وقـــــــــتی کـــه واژه مـــیچینم
تــــــنهایی با تــــــو گـــم میشه
وقـــــتی کـــــــــنارت مـــیشینم

دستـــــــــات تُو دستام عاشقی
چــــــشمات بـــــــاهام یه آشنا
تــــــو بــــهترین سِــــــتارهَ می
کــــــه عاشــــــقم تُو ایـن شبا

♥♥ امیرحسین اسماعیلۓ ♥♥

https://www.academytaraneh.com/55538کپی شد!
738
۸