بوی روزه

آمده بـــــــــوی اذان و روزه را
بَه چه زیبا صحن افطار و سحــر
وقت قرآن ختم کردن هم رسید
کوله بارت جمع کن ای در سفـر
***
آمده فجر حسین و کــــربلا
دردِ روزه ماهِ حسِ تشنگــی
تو محرم نامی از روزه نبــود
جنگ خونین یادمانِ بردگی
***
ماهِ روزه ماهِ یادِ لحظه ها
ماهِ یاد آور درد بی کسان
ماهِ ایوب نبی ماهِ حســـین
ماهِ آزادی از بند مشرکان
***
ماهِ قران است و ماه عشق و نور
لیله القدر آمده دیدارِ مــــــــا
ماه زخمِ آن علیِ مرتضــــــــی
خفته در افکارو در کردار مــــا
***
آسمانی صاف و بی ابری بجــــــو
جای پروازِ ارواحِ بندگـــــــــــان
قلبِ عشق و عاشقی پوشیده است
رزق و روزی بر کمند دیدگــــان
***
ماهِ دلجویی و دیدار خــــــــدا
بر جمالِ مومنان افزوده شـــد
مشکلِ بی خوابی و گشنگی را
کسل بودن در ادا بیهوده شد
***
در آب هایش سال ها رفتم شنا
عطری بر ساحل دریا ریختــــه
روح و جسمِ سالمی بردم از اون
با حضورش گل و عطر آمیخــته
***
صوم یا مسلم او صحی بل بدن
الجسم یحتاج النظافه و العطور
تفرح احسن عید عندک یا منیر
تلبس اهدوم الجدیده فی الفطور
***
روزه گیر ای یاورم سالم بمـــان
جسم محتاجِ سلامت عطر خوش
شاد باشی چشمکی زد آن هلال
وقت افطارت رسد یکسر بنوش

جاسم ثعلبی (حسّانی)
۰۸/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5235کپی شد!
592
۱۲