پاپتی

خسته از کندیِ این ثانیه های پاپتی

دیگه خسته ام از این عاشقیای ساعتی

گریه های دزدکی، پشت نقاب پولکی

دیگه خسته ام از این خندیدنای زورکی

نمی خوام عشقِ بی اندازه، عزیزم نمی خوام

خونه ی نو، هوای تازه، عزیزم نمی خوام

نمی خوام دیگه کسی به خلوتم سر بزنه

نمی خوام دیوونه شه، به سیمِ آخر بزنه

من می خوام تا تهِ این ترانه تنها بمونم

گوشه ی دنج اتاقم تک و تنها بخونم

نمی خوام عشقِ بی اندازه، عزیزم نمی خوام

خونه ی نو، هوای تازه، عزیزم نمی خوام

https://www.academytaraneh.com/50961کپی شد!
1367
۸