دلگرمی

دلگرمی
ـــــــــــــــــــــ
به توهرلحظه نزدیکم      به توکه دورمیشی ازمن
به توکه زندگیم باتو       همش بود ترسه دل کندن
یه عمری بودیو هرگز         نشد همدسته تو باشم
به قلبه تو گره خوردم          نذار با دسته تو واشم
اگه دلگرمه من باشی          بجز تو با همه سردم
منی که هر جا با عطرت      هوامو تازه میکردم
بگو چن تا نفس دوری ؟       از این دنیای دلگیرم
چجور دستامو گم کردی    که سمته تو سرازیرم؟
هنوزم هرتپش با تو              خدارو جا نمیذارم
یه لحظه با تو بودن رو     ازت عمری طلبکارم
هنوزم هر طرف میرم    میبینم روبه روت هستم
تونزدیکی به من اونقد      که از دوری نمیترسم

تابستان ۸۹

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4864کپی شد!
1298
۲۵