دنیای صد رنگ

دنیـا چــــه صـــــد رنـــــگ شــــــــده
دلـــــــم بـــــرات تنـــــــــگ شـــــــده

اومــدم شهــری که کـار جـــوونـاش
بازی با سیــم و لــول و بنـگ شــده

لحظـه هـا گــذشتـن اما پیـــش مــــن
عشق توبیش ازگذشته پررنـگ شـــده

مـــن همـــش به یاد تـــو بودم ولـــی
دل تـــــو انـــگاری از سنـــگ شــده

کــاش مــی شــد بیــام دوبـاره همون
با دل ایــن قصـــه همــاهنـــگ شـــده

الاغ قشـنــگ و خـــوب و نــاز مــن
دل مـــن بــرات چــــه دلتنــگ شـــده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: