تصمیم بد

نگاه سنگینت به چشم ساعت؛بهم میگه بازم ت(أ)خیر کردم

یه عمره مى دوم دنبالت اما؛درس وقتى نباید دیر کردم!

میتونم حستو بفهمم اما؛من از شانس بدم پشت پا خوردم

منو پیاده رو تحقیر کرده؛من امروز جلو یه سنگ کم آوردم

نمیدونم چه قسمت بدیه؛چرا دستای ما یکى نمیشه

میخواستم قلبتو به دس بیارم؛ولى شکستمش مثل همیشه

چرا هر روز ما پر اضطرابه؛چرا دنیا مارو با هم نمیخاد

چرا تقدیر حتا یک دقیقه؛از این تصمیم بد کوتا نمیاد

نگاه سنگینت به چشم ساعت ؛بهم میگه بازم تأخیر کردم

یه عمره مى دوم دنبالت اما؛درس وقتى نباید دیر کردم

https://www.academytaraneh.com/4646کپی شد!
816