یه صبح مختصر

گوشام از نصیحت

سیره

سیر ِ سیر!

واسه

باور ِمن

دیره

دیر ِدیر!

با حسرت

نمی شه  

دیگه

اومد  

پابه پا

دیگه

  جفت و جور نیس

  شکِلای

تا به تا!

من رفتم

که  خسته م

از تلخی ِ

نگاه!

من رفتم

که خسته م

از روزای ِ

سیاه!

خونه سنگین شده 

از

رد ِ پای ِ ..   آه!!!

من رفتم

خدایا

تو

با

من بیا!

بیا بیا!!!

شاید  من رسیدم تا

اون وَر ِ

نگاه

اونجا که  باوَرا

دیگه

نمی کنن گناه

دستا

پَر می کشن

تا

قبله گاهِ ماه

می یان با

برق ِ نورُ

 چشمک

آ سمو نی یا

می یان

با یه بغل

دلجویی  .. دلخوشی!

میگن به من ..بیا!

با  سر مستی..

سرخوشی !

می گن بیا ..   به من!

بیا  .. بیا !!!

شاید من رسیدم

با

کوله بار ِ سَحَر!

صبح اومد

به خوابم

یه صبح ِ

مختصر!!!

با

دستای نور ُ

با

پنجه های زر

اومد

آروم رسید

آهسته زد

به در

شاید ..شاید.. شاید!

شاید

ترس و تقصیر

نشه

کابوس ِ

شبا

من

تایید 

بگیرم

از لبخند ِ رو

لبا

من رفتم

   خدا یا  

ای 

خدا

ای خدا

  با من !

بیا

بیا..بیا!!!

 

 

https://www.academytaraneh.com/44849کپی شد!
711
۲۴