اتوبان

تا حالا با چشم ِ بسته توو اتوبان رفتی ؟! تاحالا گوشِت رُل ِ چشمتو بازی کرده ؟!

تاحالا شده پاهات با سرعت ِ صوت بره … اما با سرعت ِ نور دلت بخواد برگرده ؟!

 

تا حالا چن دفه از سر خودت سر رفتی ؟!تا حالا چن دفه از سقف ِ خودت افتادی ؟!

چن تا آبادی تونستی توو خرابی بسازی ،چن دفه خرابکاری کردی توی آبادی ؟!

 

نکنه بند ِ ترانه هاتو ساده آب بدی

اگه شاعری باید سوالامو جواب بدی

 

چن تا خودکار لای انگشتای تو آتیش گرفت؟! چن تا سطلِ آشغالو باکاغذات پرکردی ؟!

چن دفه زمستونو با گشنگی فهمیدی ؟! شکم چن تا کلاغو با غذات پر کردی ؟!

 

چن تا پمپ ِ بنزینو با سیگارت آتیش زدی ؟! چن تا سیگارو خاموش کردی توو اقیانوست ؟!

پای چن تا کابوسو به رویاهات وا کردی ؟! چن تا رویارو تلف کردی توی کابوست ؟!

 

نمیخواد حواله مو به دفتر و کتاب بدی

اگه شاعری باید سوالامو جواب بدی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3731کپی شد!
1031
۲۹